Εταιρικό Προφίλ

 

Σκοπός της Εταιρείας είναι :

1. Η Ανάπτυξη, Κατασκευή, Λειτουργία και Εκμετάλλευση Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) , καθώς και σύνθετων έργων που εξυπηρετούν μορφές ΑΠΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας, όπως εκάστοτε ισχύει. 

2. Η ανάληψη και εκτέλεση σχετικών με τα ανωτέρω έργα μελετών, επιβλέψεων και ερευνών.